Internationale en Europese onderzoekers en hun toegang tot de nationale ziektekostenverzekering in Nederland

Health insurance foto

Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en SOFIE (Sociaal Fiscaal Internationale Expertise) hebben van veel universiteiten en onderzoeksinstituten zorgen gehoord over de ziektekostenverzekering van Europese en internationale onderzoekers en hun gezinsleden in Nederland. Nuffic en SOFIE hebben gemerkt dat het niet altijd duidelijk is waarom iemand niet verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Met name de term “ingezetene”, die wordt gebruikt om het bereik van verzekerden te specificeren, is ambigu. Er is opgemerkt dat de beoordelingscriteria voor de Wlz (Wet langdurige zorg) die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden gebruikt om te bepalen of iemand verzekerd is, onduidelijk zijn. Als op basis van deze ‘Wlz-toets’ niet aan de voorwaarden voor ‘ingezetenschap’ wordt voldaan, kan de onderzoeker alleen een particuliere ziektekostenverzekering krijgen, die naar verluidt uitdagingen met zich meebrengt, zoals uitsluitingen voor bepaalde medische aandoeningen en de mogelijkheid van hoge premies. De kwestie draait om onderzoekers die in Nederland wonen en/of werken in verschillende contractuele configuraties aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstellingen. Vanwege de onduidelijkheid en onzekerheid over de dekking van de ziektekostenverzekering hebben Nuffic en SOFIE ITEM gevraagd hier onderzoek naar te doen. Dit onderzoek (juridische en impactanalyse) onderzoekt de complexiteit van het Nederlandse zorgverzekeringssysteem voor internationale onderzoekers en hun gezinsleden. Het belicht de juridische, financiële en politieke overwegingen die een rol spelen en zet vraagtekens bij de wenselijkheid van de huidige wet- en regelgeving.

Download het onderzoeksrapport