Dossiers

1. Duitse tolheffing voor auto’s: Onderzoek gericht op de mogelijke effecten van de voorgestelde Duitse tolwetgeving. Het dossier bevat een enquête onder Nederlandse en Duitse automobilisten en interviews met Duitse experts uit de toerisme-, marketing- en retailsector.

2. Belastingverdrag Nederland-Duitsland: Vervolg op de ITEM cross-border impact assessment 2016 door een vergelijking te maken tussen de inkomenssituatie van grensarbeiders (Nederlanders en Duitsers) en hun buren en collega’s.

3. Sociale zekerheid: Het onderzoek richtte zich op de ex-ante analyse van de voorgestelde wijzigingen van EU-verordeningen nrs. 883/2004 en 987/2009. De nadruk ligt op grensoverschrijdende sociale zekerheid in langdurige zorg, werkloosheidsuitkeringen, gezinsuitkeringen en sociale uitkeringen voor EU-burgers die niet economisch actief zijn.

4. (On)mobiliteit van studenten uit derde landen: Analyse en evaluatie van Europees en nationaal immigratiebeleid voor studenten vanuit een Euregionaal perspectief. Het onderzoek richtte zich met name op de vraag of er een grensregio-straf bestaat voor studenten uit derde landen, waarbij zij meer obstakels ervaren dan studenten die in dezelfde lidstaat wonen en werken of studeren.

5. Belgische verordening inzake persoonsgegevens van passagiers: Dossieronderzoek gericht op het evalueren van de potentiële impact van de voorgestelde Belgische maatregel voor het verwerken van passagiersgegevens op grensoverschrijdende mobiliteit. Het dossier is ook gericht op het identificeren van mogelijke conflicten tussen de voorgestelde maatregel en de Europese wetgeving.

6. Verplichting tot kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (“90%-regel”): Analyse van niet-ingezeten werknemers in Nederland per 1 december 2014. Het doel van het onderzoek is om een schatting te maken van het potentiële grensoverschrijdende effect van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (90%-regel), die op 1 januari 2015 in werking is getreden.

Samenvattingen Grenseffectenrapportage 2017

▶️ In het Engels
▶️ In het Nederlands