Dossiers

  1. Verhoging van het Nederlandse lage btw-tarief: Het dossier onderzoekt de mogelijke grensoverschrijdende effecten van de verhoging van het lage btw-tarief in Nederland. Het onderzoek richtte zich op het maken van een ex ante schatting van de economische gevolgen van de verhoging.
  2. kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (“90%-regeling”): Onderzoekers onderzochten trends over de periode 2013-2016 om te zien of er opmerkelijke veranderingen optraden in het aantal en de samenstelling van niet-ingezeten werknemers in Nederland nadat de 90%-regeling van kracht werd.
  3. Pensioenleeftijden in NL/BE/DE: Het dossier bestaat uit een analyse van de grenseffecten van verschillende nationale regelingen voor de pensioenleeftijd. De analyse is multidisciplinair in die zin dat er verschillende invalshoeken worden belicht (belastingen, sociale zekerheid en pensioenen).
  4. Baukindergeld: Ex ante onderzoek naar het voorgestelde Duitse Baukindergeld. Het dossier onderzoekt de grensoverschrijdende effecten van de maatregel grondig en verkent mogelijke oplossingen om de wettelijke regeling voor grensarbeiders te verbeteren.
  5. Sociale zekerheid van niet-standaard werknemers: Het dossier beoordeelt de positie van de niet-standaardwerknemer door de bestaande wetgeving inzake sociale zekerheid te analyseren (ex post).
  6. Studentendossier: ‘Experiment gesloten cannabisketen’: Het dossier omvat een ex ante beoordeling van de grensoverschrijdende effecten verbonden aan het voorgestelde Nederlandse proefproject voor legale cannabisteelt.

Samenvattingen Grenseffectenrapportage 2018

▶️ In het Engels
▶️ In het Nederlands