ITEM BRIEFS 4: Het Europees Parlement en de Raad steunen de oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Het Europees Parlement en de Raad steunen de oprichting van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens: Weer een stap in de richting van grensoverschrijdende gezondheidszorg   Door Susanne Sivonen     Op respectievelijk 6 december en 13 december kondigden de Raad en het Europees Parlement hun steun aan voor de oprichting van een Europese Gezondheidsdataruimte (EHDS). […]

ITEM BRIEFS 3: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; Eindelijk!

EC-voorstel voor een richtlijn COM(2023) 516/4 betreffende een Europese grensoverschrijdende associatie: Burgers krijgen een instrument om grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te gaan; eindelijk! Door Martin Unfried     Afgelopen september heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn betreffende Europese grensoverschrijdende associaties (COM(2023) 516 definitief). “Het voorstel heeft tot doel … de voorwaarden voor […]

ITEM BRIEFS 2: De Tweede Kamerverkiezingen in Nederland: De verwachtingen voor grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamerverkiezingen in Nederland: De verwachtingen voor grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking Door Pim Mertens     Vandaag, 6 december 2023, treden de nieuwe Kamerleden aan, na aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Op 1 december jl. werd de verkiezingsuitslag definitief vastgesteld. De PVV is als grootste partij uit de stembus gekomen […]

ITEM BRIEFS 1: Het BENELUX Politie Verdrag

Het BENELUX Politie Verdrag: Een belangrijke stap voorwaarts in de grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding     Op 1 Oktober j.l. trad eindelijk het nieuwe Verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland inzake politiesamenwerking in werking (https://wetten.overheid.nl/BWBV0006758/2018-07-23 kortweg BENELUX Politieverdrag). Dit gebeurde meer dan 5 jaar nadat het Verdrag werd ondertekend in 2018. Dit verdrag vervangt het 20 jaar […]

COVID-19: Geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst

  Door Pim Mertens & Martin Unfried De COVID-19-pandemie heeft elk aspect van het leven sterk beïnvloed. Vandaag, 19 juli 2023, loopt het mandaat van de “Bijzondere commissie COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst” (COVI) ten einde. In maart 2022 stemde het Europees Parlement in met de oprichting van deze commissie. De COVI evalueerde […]

Grensoverschrijdende structuren en integratie essentieel voor de toekomst van grensregio’s

“Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk toekomstperspectief te komen.” Zo vatte prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn de hoofdboodschap samen. De ITEM […]

Grensoverschrijdend (thuis)werken faciliteren: een belangrijke randvoorwaarde voor de euregionale arbeidsmarkt en economie

In de ITEM Grenseffectenrapportage 2021 is in het dossier ‘Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19’ onderzoek gedaan naar de gevolgen voor fiscaliteit en sociale zekerheid bij thuiswerken door grensarbeiders. Hybride werken heeft de toekomst, zo ook voor de regio geeft het SER Advies ‘Hybride werken’ aan. Maar thuiswerken door grensarbeiders kan complex, […]

Grensoverschrijdend samenwerken tijdens een grensoverschrijdende pandemie

Niet omdat het kan, maar omdat het moet De laatste weken van 2021 stonden in het teken van het grensoverschrijdend karakter van COVID-19 en de bestrijding daarvan. Waar Nederland in volledige lockdown de feestdagen inging, bleven volledige sluitingen grotendeels uit in Duitsland en België. Dit leidt tot zogenoemde grenseffecten, waar, als een waterbed, uitgeweken wordt […]

Grensbewoner centraal en grensbestuurder meer positie

Op 13 oktober j.l. was de start van het eerste gezamenlijke ITEM/HNP side event tijdens de Europese week van Regio’s en Steden in het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel. Multilevel governance in praktijk was geagendeerd en dat werd het ook. Een geanimeerd gesprek tussen verschillende overheidslagen zoals provincies, de Vlaamse vertegenwoordiging in Nederland, […]

Het ontlasten van de grensregio en terugdringen van reisbewegingen

Eerder heeft ITEM al geschreven over de mobiliteitsbeperkende quarantaine-maatregelen omwille van het voorkomen van COVID-19-besmettingen. Beleid is zo ingericht om met name de mobiliteit over de landsgrenzen te beperken tot het minimum, met het wintersportseizoen in het achterhoofd. Doel en middel zijn echter niet altijd gelijk aan elkaar, hetgeen ten kosten kan gaan van het dagdagelijkse leven in de […]